Henning Høgild

Nyt fra kontoret

Skoleåret 2016/17 er snart afsluttet. 9. klasse har afviklet sidste skoledag, hvor de underholdt med konkurrencer og de traditionelle kåringer, inden de var rundt på skolen for at smide flødekarameller ind til eleverne og børnene i børnehaven. Efterfølgende har der været travlt på skolen med afgangs- og årsprøver, oprydning og afsluttende timer i de forskellige fag. I afslutningsugen afholder vi dimissionsfest for 9. klasse og skoleudflugt, hvor klasserne skal på ture i lokalområdet.

Sidste skoledag

Sidste skoledag inden sommerferien er fredag den 23. juni. Dagen begynder kl. 8.00 med morgensang i salen. Derefter er der hygge ude i klasserne, inden dagen sluttes af med årets fodboldkamp mellem personalet og afgangselever fra 8. og 9. klasse. Kl. 11.30 samles vi i salen, hvor vi synger en ”god ferie” sang. Derefter går vi ud i klasserne, hvor vi ønsker hinanden en god sommerferie, og kl. 12.00 har alle elever fri. Fritidsordningen er dog åben som sædvanlig.

Status på skoleåret

Jeg synes, vi kan se tilbage på et godt skoleår med mange gode oplevelser. Udover de almindelige skoledage har vi bl.a. afviklet emneuge under temaet: ”Uddannelse og job”. Her var eleverne rundt for at besøge mange virksomheder og arbejdspladser. Tak til jer forældre, som medvirkede på den ene eller den anden måde i emneugen. Vi har afviklet forårsfest med et flot skuespil af 5. klasse: ”Jagten på den lysende perle”, vi har haft førstehjælpsdag, trivselsdag, julestue, skolernes motionsdag og skolernes skakdag. Mange andre ting kunne nævnes fra skoleåret, men jeg vil bare udtrykke stor glæde over disse alternative dage, som er med til at variere en i øvrigt god skolehverdag for eleverne.

Vi oplever, at IT bruges i større og større grad i undervisningen, ikke blot som et supplement til bøgerne, men også som erstatning for grundbøger. Det er derfor vigtigt, at eleverne fra 6. klasse og opefter medbringer deres bærbare pc hver dag, og en iPad kan kun supplere den bærbare.

Elevtal

Elevtallet på skolen er vokset meget de senere år, og vi glæder os over, at vi fortsat oplever en stor søgning til skolen. Vores aktuelle elevtal er 265, og 1. april tog vi imod yderligere 21 elever i vores førskolegruppe. Vi har igen i år ansat nogle dygtige pædagoger til at sørge for en god hverdag i skolegruppen. Det er Lena Thomas, Hannah Ringsmose og Mathilde Jensen, så vi holder en super god normering, som også er med til at give børnene en rigtig god indgang til skolelivet.

Som en konsekvens af den øgede søgning til skolen, er det besluttet, at vi i skoleåret 2018/19 opretter to børnehaveklasser, og der er allerede fyldt op i begge klasser. Hvis man vil være nogenlunde sikker på en plads til sit barn, er det en god ide at skrive det op med det samme, det er født.  

Tilsynsførende

Ifølge friskoleloven skal forældrene vælge en ekstern tilsynsførende for skolen. Forældrekredsen på Markusskolen har valgt pædagogisk konsulent Christel Aagaard, og hun har været på to tilsynsbesøg på skolen. Disse besøg er der kommet en grundig og yderst positiv tilsynsrapport ud af, som kan ses på skolens hjemmeside. Jeg vil citere konklusionen:

Markusskolen er en særdeles velfungerende skole. Undervisningen foregår på dansk. Skolens samlede undervisningstilbud står klart mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk er tilfredsstillende. Eleverne forberedes på skolen til at være deltagere i et samfund med frihed og folkestyre.

Så vidt ordene fra vores tilsynsførende.

Personale

Som en konsekvens af det øgede elevtal har vi ansat Anna Lise Lunde Pedersen som lærer i en fast lærerstilling fra det nye skoleår og Janni Skovsgaard Najbjerg i en tidsbegrænset lærerstilling. Der er ingen lærere, vi skal tage afsked med, men jeg vil gerne rette en stor tak til pædagog Heidi Ganderup, der stopper med udgangen af dette skoleår. Heidi har været børnehaveklasseleder i 0. klasse B i år. Ligeledes en stor tak til pædagog Susanne Madsen, der har været ansat i en tidsbegrænset stilling. Lena Thomas er blevet fastansat i en kombinationsstilling i skolefritidsordningen og børnehaven.

Eksterne folk

Ud over det faste personale på skolen har vi også tilknyttet nogle eksterne folk, som jævnligt besøger os. Vores skolepsykolog Mathilde Andersen er vendt tilbage fra barselsorlov den 1. juni. De øvrige eksternt tilknyttede personer er talepædagog Helle Nørgaard Nielsen, fysioterapeut Hans Godske, sundhedsplejerske Lone Mose, UU-vejleder Didde Kolding og områderådgiver Marlene Jensen.

Byggeri

Vi har gennem årene haft mange byggeprojekter på Markusskolen, og som de fleste har opdaget, er vi også i år i gang med et stort byggeri. Der har været rejsegilde i juni måned, og ifølge tidsplanen står tilbygningen færdig til første skoledag den 9. august. Vi får yderligere godt 500 m2 bygget til skolen i form af et nyt indgangsparti med trappenedgang til fysiklokalet, 3 klasselokaler, nyt personalerum, køkken, mødelokaler, depot mm. Desuden nedlægger vi et klasselokale på mellemgangen ved at vælte et par mure på, så vi får åbnet op på mellemgangen og får mere lys ind, og samtidig får vi et stort fællesrum, som kan bruges til projektarbejde m.m.

For et par år siden købte vi naboejendommen Stenhuggervej 20. Vi har siden arbejdet på, at få gennemført en lokalplansændring, så vi må benytte bygningen til skolebrug. Det ser nu ud til at lykkes. Der har ikke været væsentlige indvendinger i forbindelse med høringsfasen, der netop er afsluttet, og det betyder, at Plan- og miljøudvalget i juni måned endelig kan vedtage lokalplansændringen. Ændringen er allerede vedtaget i kommunalbestyrelsen, og vi må rette en stor tak til kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Vallø og borgmester Johnny Søttrup, for at det er kommet godt igennem det politiske system. Vi forventer at indrette skolefritidsordning og pedelværksted i bygningen.

Første skoledag efter sommerferien

Igen i år har Esbjerg Kommune meget sent lavet om på deres ferieplan i forhold til skolestart. Vi har valgt at fastholde første skoledag efter sommerferien til onsdag d. 9. august 2017 kl. 8.15, da vi allerede før jul havde meldt denne dato ud. Første skoledag begynder med et festligt morgenbord i hallen. Derefter er der morgensang og velkomst, inden eleverne samles i klasserne med deres klasselærer. Alle forældre er meget velkomne til at være med denne dag, og på den måde medvirke til at vi får en festlig start på det nye skoleår.

Fra Markusskolen vil alle ansatte gerne benytte anledningen til at sige tak til jer alle for et godt samarbejde i det skoleår, der snart er forbi. Vi vil ønske jer alle en rigtig god sommer og på gensyn i det nye skoleår.

Henning Høgild

 

Gamle nyhedsbreve til almindelig orientering om aktiviteterne på Markusskolen

 

Nyt fra kontoret

Julestue på Markusskolen 2016
Lørdag den 26. november summede Markusskolen af liv og aktiviteter. Det var dagen for vores traditionsrige julestue, og igen i år strømmede det til med gæster lige fra morgenen af. Forud for dagen var gået mange forberedelser, og der skal lyde en stor tak til aktivitetsudvalg og andre, der hjalp os med at indsamle sponsorgaver, købe ind til cafeteria og fremstille dekorationer, adventskranse m.m. til salgsboden. Ligeledes en stor tak til jer, der hjalp til med afvikling af aktiviteterne på selve julestuedagen. Det var alt sammen med til, at det blev en rigtig festlig dag. Dagen blev afsluttet med en fællessamling, hvor der var juleandagt, luciaoptog og musikalske indslag. Overskuddet blev på 51.000,- kr., og pengene vil blive brugt til udvidelse af vores legeplads, så der bliver endnu flere aktivitetsmuligheder for eleverne.

Første skoledag efter sommerferien i 2017
Selvom sommerferien ligger langt ude i fremtiden, så er der måske alligevel nogen, der gerne vil i gang med at planlægge den allerede nu. Jeg kan derfor oplyse, at første skoledag i skoleåret 2017/18 bliver onsdag den 9. august. Vi fastholder skolestart om onsdagen, selvom vi er bevidste om, at de kommunale skoler begynder to dage tidligere. Med denne tidlige udmelding skulle der være god mulighed for, at ferien ikke kommer til at kollidere med skolestarten.

Børnehaveklassen 2017/18
Vi har i lang tid meldt alt optaget til vores kommende 0. klasse, og derudover har vi en lang venteliste, hvorfra det desværre kun bliver ganske få, vi kan tilbyde en plads. Torsdag den 12. januar kl. 16.00 inviterer vi til et lille informationsmøde for de nye børnehaveklasseelever og deres forældre.
På baggrund af de meget gode erfaringer vi har haft med vores førskoletilbud, bliver der også i år mulighed for, at de nye elever kan begynde på Markusskolen i førskolegruppe mandag den 3. april 2017.

Orientering til skolen i forbindelse med sygdom
Der har været lidt forvirring om reglerne i forbindelse med elevernes sygdom. I tilfælde af sygdom bedes forældrene ringe besked mellem 7.45 og 8.15 på telefon 75 15 44 00. Hvis eleven er syg i flere dag, bedes I ringe hver dag. Når sygdommen er overstået, bedes I orientere klasselæreren i kontaktbogen om fraværet. Denne regel har vi ikke for at genere nogen, men for at sikre, at alle elever kommer godt i skole. Vi ringer til forældrene, hvis vi mangler en elev, vi ikke har modtaget en sygemelding på.

Byggeri
Som tidligere omtalt planlægger vi en udvidelse af skolen. Ingeniør og arkitekt er i gang med at udarbejde tegninger, og hvis licitationen giver en fornuftig pris, planlægger vi at gå i gang så hurtigt som muligt efter jul. Tilbygningen kommer til at ligge i forlængelse af midterfløjen ud mod legepladsen. Den bliver i to plan og kommer til at indeholde 3 klasselokaler, personalerum, forberedelseslokaler, mødelokaler og depot. Desuden arbejder vi på at få lavet et indgangsparti ved kontoret, så den udvendige trappe ned til det nye fysiklokale, bliver ændret til en indvendig og mere elevvenlig trappe.

Vi har fået udarbejdet et nyt lokalplansforslag, som betyder, at vores ejendom Stenhuggervej 20, bliver en del af institutionsområdet. Forslaget bliver snarest sendt i høring, og vi håber meget på, at lokalplansændringen kan træde i kraft, så vi kan flytte vores skolefritidsordning over i bygningen fra 1. august 2017.

Julehilsen
Onsdag den 21. december er sidste skoledag inden juleferien. Der bliver udsendt et program for dagen, og traditionen tro vil vi gerne invitere forældre, bedsteforældre m.m. med til julegudstjenesten i Sædden Kirke. Gudstjenesten begynder kl. 10.00 og Bent Skovhus Christensen og skolens kor medvirker. Første skoledag efter juleferien er onsdag den 4. januar.

Fra Markusskolen vil vi gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og velsignet nytår med en stor tak for det gamle år.

Med venlig hilsen
Henning Høgild

 

 

Emneuge/Sundhedsuge
I uge 38 afviklede vi årets emneuge, hvor emnet var: ”Uddannelse, job og erhverv.” Det blev en rigtig spændende uge. En stor tak til alle jer, der var behjælpelige med at finde virksomheder og gæstelærere, så eleverne kunne få et indblik i det arbejdsliv, som venter dem efter endt skolegang. I uge 41 afviklede vi skolens sundhedsuge, og i år havde vi en gruppe af forældre med sundhedsfaglig baggrund til at undervise i førstehjælp. Også en stor tak til jer fordi I var villige til at bruge en dag på førstehjælpsundervisning. Ugen sluttede af med skolernes motionsløb, og derefter sendte vi eleverne på efterårsferie.

Julestue på Markusskolen 2016
Lørdag d. 26. november afholder vi vores traditionsrige julestue, og forberedelserne er allerede godt i gang. Dagen er en obligatorisk skoledag, hvilket vil sige, at eleverne som et minimum skal være på skolen i det tidsrum, hvor de har nogle opgaver. Fredag d. 25. november slutter undervisningen kl. 11.45, så der bliver mulighed for at gøre klar til julestuen. Eleverne fra 6. – 9. klasse, der normalt har undervisning efter kl. 12.00, skal blive og hjælpe med opstilling.

Jeg vil opfordre jer forældre til at sætte kryds i kalenderen og slutte op om arrangementet. Det er vigtigt, at vi får en hyggelig dag og får indsamlet nogle penge til aktiviteter, som kan glæde vore elever. Vi glæder os over de gode rammer, vi har for afvikling af julestuen, så husk at invitere familie, naboer og venner med. Kender I nogen, der gerne vil have en rundvisning på skolen denne dag, må I endelig henvende jer til undertegnede.

I forbindelse med forberedelserne til julestuen har vi meget brug for, at der er nogle forældre, der vil melde sig til at hjælpe med at lave nogle kreative ting til salgsboden forud for julestuen. Det kan være adventskranse, juledekorationer, glaskunst o. lign. Der er planlagt to kreative dage, nemlig d. 27. oktober og d. 24. november, og I kan melde jer til ved at sige det til klasselæreren eller ved at ringe eller skrive til kontoret.

Vi håber på, at mange af jer vil give en hjælpende hånd ved julestuen eller give nogle gaver til salgsboden m.m. Aktivitetsudvalget har travlt med at indsamle sponsorgaver rundt om i byen, men vi kan godt mærke år for år, at det bliver vanskeligere at samle ind, fordi der er mange andre om buddet. Derfor er I også meget velkomne til at indsamle gaver, hvis I har nogle gode kontakter f.eks. på jeres arbejdsplads. Af praktiske grunde vil vi gerne have disse ting til skolen ca. en uge før julestuen.

Vi siger på forhånd tak for enhver hjælp og håber, alle vil medvirke til, at vi får en festlig og udbytterig dag.

Ved julestuen bliver der luciaoptog med elever fra 2. – 4. klasse. Der bliver udsendt tilmeldingsblanket på intra, og jeg opfordrer både drenge og piger til at tilmelde sig, så vi får et festligt luciaoptog.

På julestuen betaler man for aktiviteterne med billetter, som købes i billetsalget. Man kan betale billetterne med både kontanter og MobilePay.

I begyndelsen af november udsender vi et program for julestuen på intra. Det kan evt. også bruges til uddeling til familie og venner.

Til forældrene i børnehaveklassen – 3. klasse
For at vi kan få en spændende fiskedam ved julestuen, vil vi bede hvert hjem om senest d. 23. november at komme med 6 gaver til en værdi af 8-10 kr. pr. stk. Vi vil gerne, at I tænker på, at indholdet i pakkerne skal vække glæde hos de yngste børn, og at I pakker gaverne pænt ind i julepapir med bånd omkring, så det bliver lidt festligt for børnene. Desuden vil vi være taknemmelige for at forældrene i 4. – 6. klasse tager godt imod, når de bliver spurgt om at levere pizza, lagkage eller risalamande.

Blokuge
I uge 49 har vi blokuge, hvor det almindelige skema ændres, så der bliver mere tid til fordybelse i enkelte fag. Der kommer et særskilt program for ugen, når vi kommer tættere på.

Nationale test
I lighed med sidste år deltager vi i de nationale test for 2.-4. klasse og 6.-8. klasse. Som noget nyt kan de frie grundskoler nu gennemføre frivillige test både om efteråret og om foråret i den testperiode, der tidligere var forbeholdt folkeskolerne. Testperioden i efteråret er fra den 24. oktober til den 16. december og i foråret fra den 1. februar til den 28. april. De nationale test er én blandt mange måder at evaluere elevernes udbytte af undervisningen, og som forældre vil I blive orienteret om jeres barns resultater. Hvis en elev er syg på prøvedagen, vil der ikke blive afholdt en ny test, men eleven må vente til næste gang testen afvikles.

Ny skolepsykolog
Da vores skolepsykolog Mathilde Andersen er på barselsorlov i skoleåret 2016/17, har vi fået tildelt en afløser. Hun hedder Maria Kristensen og træffes på [email protected] eller evt. på mobil nr. 21 46 10 55.

Juleferie
Som følge af en obligatorisk skoledag i forbindelse med julestuen bliver onsdag den 21. december således sidste skoledag inden juleferien. Der udkommer et særskilt program for denne dag, men allerede nu vil vi gerne invitere til julegudstjenesten kl. 10.00 i Sædden Kirke. Sognepræst Bent Skovhus Christensen og skolekoret medvirker ved gudstjenesten, og alle er meget velkomne til at deltage. Første skoledag efter juleferien er onsdag den 4. januar.

Med venlig hilsen
Henning Høgild